Strona główna arrow Edukacja ekologiczna arrow AZBEST NA CELOWNIKU
AZBEST NA CELOWNIKU

Na terenie miasta i gminy Twardogóra prowadzona jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Ma ona na celu określenie ilości i miejsc występowania tego materiału stwarzającego szczególne zagrożenie dla środowiska. Przedmiotowa inwentaryzacja pozwoli przygotować "Plan usunięcia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Twardogóra". Opracowanie przedmiotowego planu jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda osoba fizyczna posiadająca na terenie swojej posesji wyroby zawierające azbest, zobowiązana jest do corocznego przedłożenia takiej informacji Burmistrzowi Miasta i Gminy, zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dn. 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Nie tylko osoby fizyczne mają w/w obowiązek. Zgodnie z art. 162 ust. 3, wspomnianej ustawy, osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie oraz fundacje posiadające na terenie swojej nieruchomości wyroby azbestowe, zobowiązane są do przekazania informacji na ten temat marszałkowi województwa. Opracowanie przedmiotowego planu wraz ze szczegółową inwentaryzacją, sporządza się w oparciu o ankiety złożone przez osoby posiadające azbest. Pozwoli to w przyszłości wszystkim zainteresowanym ubiegać się o ewentualne środki finansowe, pochodzące  z  różnego  rodzaju  funduszy  na  utylizację azbestu.  Z uwagi  na  powyższe,  ważnym  jest  aby   każdy   kto   posiada   wyroby   zawierające  azbest,  zgłosił  ten  fakt   Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Twardogóra,  w  terminie  do 15 listopada 2008 r.

      Eternit jest wielkim zagrożeniem. Korodujące wyroby zawierające azbest uwalniają pył azbestowy, a jego wdychanie może spowodować raka lub pylicę płuc (azbestoza). Zdrowie mieszkańców jest dla władz samorządowych sprawą priorytetową, dlatego podejmują one działania w kierunku pomocy w likwidacji tak niebezpiecznego odpadu. Nie ma możliwości naprawy pokrycia z eternitu. Podjęcie w tym celu jakichkolwiek zabiegów jest zabronione, gdyż może prowadzić do uwolnienia w powietrze szkodliwego pyłu. Demontaż eternitowych płyt, jak i innych elementów, w których znajduje się azbest (nawet jeśli tylko podejrzewamy jego obecność) trzeba powierzyć specjalistycznym firmom utylizacyjnym, a to wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Obecnie utylizacja 1 m2,  to  koszt  rzędu  20-30  złotych.

      Według przyjętego w maju 2002 roku, przez Radę Ministrów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest   stosowanych   na   terytorium   Polski”,  na  terenie  naszego  kraju  znajduje  się  ok.  15,5  mln   ton  wyrobów zawierających azbest, w tym 14,9 mln ton płyt azbestowo-cementowych oraz 0,6 mln ton innych wyrobów azbestowo-cementowych. Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się ogółem na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.  Usuwanie  oraz  wymiana  wyrobów  zawierających  azbest,  ze  względu  na  dużą  ilość i  koszt jest  zadaniem  długotrwałym.  Jedyną  metodą  unieszkodliwiania  odpadów  azbestowych  jest  ich  składowanie  w  miejscach  na   ten   cel   przeznaczonych.   Odpady   azbestowe – zgodnie   z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z dnia 27 września 2001 roku, w  sprawie  katalogu  odpadów – sklasyfikowzostały  na  liście  odpadów niebezpiecznych.

      Regulacje prawne dotyczące m.in. realizacji obowiązku  dokonania  przeglądu technicznego wyrobów azbestowych, usuwania   wyrobów   zawierających   azbest   z   obiektów    budowlanych,   zdeponowania   wytworzonych  odpadów, są zamieszczone w wielu aktach prawnych. Podstawowy to ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakazuje ona:

• wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

• produkcji wyrobów zawierających azbest,

• obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi. Wyjątek stanowią azbest i wyroby azbestowe stosowane do celów specjalnych (art. 1 ust. 3).

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, ten szkodliwy dla zdrowia materiał musi zniknąć z budynków do 2032 roku!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (071) 399 22 38 lub (071) 399 22 39.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!