Strona główna arrow Słownik pojęć
Słownik pojęć

Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - to zakład zagospodarowania odpadów, do którego każda gmina zobowiązana jest dostarczać wyłącznie zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - to miejsce na terenie gminy, do którego każdy mieszkaniec może dostarczyć wszystkie odpady wysegregowane, zarówno te odbierane
i te nieodbierane z terenów posesji.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jest to dokument, który każdy właściciel lub najemca nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, ma obowiązek złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, w ustalonym terminie.

Nieruchomość zamieszkała - nieruchomość zabudowana, na której zamieszkuje (w sposób stały) przynajmniej jedna osoba. Są to budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne, z wyłączeniem domków letniskowych.

Nieruchomość niezamieszkała - jest to nieruchomość lub jej część, na której prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa, produkcyjna, rzemieślnicza, edukacyjna, lecznicza; urzędy, instytucje oraz ogródki działkowe, cmentarze, działki rekreacyjne, a także domki letniskowe (zamieszkałe okresowo).

Nieruchomość mieszana - nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części pełni funkcję nieruchomości niezamieszkałej np. prowadzona jest działalność gospodarcza.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Twardogóra - to przepis prawa miejscowego uchwalony przez Radę Miejską w Twardogórze, który obowiązuje wszystkich mieszkańców gminy i osoby czasowo przebywające na terenie gminy. Dokument ten określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym sposobu postępowania z odpadami wytwarzanymi na obszarze gminy.

ekologia - zjmuje się badaniem współzależności między organizmami, organizmami a ich środowiskiem, badanie struktury i funkcjonowania ekosystemu

energia odnawialna - jest to energia, której zasoby same się odnawiają i z tego względu jest to energia niewyczerpalna i ekologiczna

magazynowanie odpadów - czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem

nieodnawialne źródła energii
- nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie

obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem

odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

odpady ulegające biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów

odzysk - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania

posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

recykling
- taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii

składowisko odpadów
- obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów

środowisko - to powierzchnia Ziemi wraz z glebą, powietrzem atmosferycznym, kopalinami, krajobrazem, światem roślin, zwierząt i człowiekiem

termiczne przekształcanie odpadów - procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych

wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne
działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów

 


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!