Strona główna
ACH TE OBOWIĄZKI - CZYLI CO WIEDZIEĆ MUSIMY

Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma obowiązek:
● wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki na śmieci) oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz regularne zbieranie powstałych na terenie odpadów stałych (śmieci);
● przyłączenia nieruchomości w ciągu 12 miesięcy do sieci kanalizacyjnej lub - w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie nieuzasadniona - wyposażenie nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
● udokumentowania regularnego wywozu nieczystości stałych (śmieci) i płynnych (ścieki) poprzez okazanie dowodu wpłat za wykonaną usługę, na rzecz uprawnionego podmiotu, na mocy posiadanej umowy.

Każdy z nas - z uwagi na fakt, iż w sposób ciągły (każdego dnia) wytwarza śmieci oraz ścieki - powinien pozbywać się ww. nieczystości w sposób regularny. Odpady i ścieki powinny zostać przekazane uprawnionemu podmiotowi posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub odbierania odpadów stałych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Twardogóra. Brak regularnych wywozów może świadczyć o tym, że z powstałymi nieczystościami postępujemy w sposób niewłaściwy
i niezgodny z prawem.

Uwaga! Na terenie naszych miejscowości ww. usługi świadczy jedynie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 15 w Twardogórze.

CZEGO ROBIĆ NIE WOLNO!!!

Niedopuszczalne jest pozbywanie się nieczystości stałych oraz ścieków poprzez podrzucanie ich na teren innych nieruchomości, wywożenie do lasów, spalanie w piecach c.o. czy też wylewanie nieczystości ciekłych na teren nieruchomości, do studni, przydrożnych rowów lub cieków.

Ile kosztuje uchylanie się od obowiązków właściciela posesji?

Nie realizowanie wyżej wymienionych obowiązków zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł wg przepisów Kodeksu Postępowania  Sprawach o Wykroczenia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!