Strona główna
Kanalizacja to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków
Informujemy, że, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującego na terenie gminy Twardogóra „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra”, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia przekazania jej do eksploatacji. Z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa. Właściciele w/w nieruchomości powinni zgłosić ten fakt pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, (ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra), załączając do informacji kserokopię dokumentu potwierdzającego wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków (np. pomiar geodezyjny powykonawczy). Właściciele nieruchomości, którzy użytkują szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) do momentu przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek udokumentować wywóz ścieków poprzez okazanie umowy podpisanej z podmiotem uprawnionym do świadczenia tego typu usług oraz dowodów uiszczenia opłat (faktury) za wywóz ścieków, za okres dwóch lat. Ilość wywiezionych ścieków komunalnych musi być zgodna z ilością zużytej wody według wskazania wodomierza. Różnica w ilości zużytej wody oraz wywiezionych ścieków komunalnych świadczy o niewłaściwym postępowaniu ze ściekami. Każdy, kto postępuje ze ściekami w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, naraża się na postępowanie w ramach którego może zostać nałożona na niego kara grzywny. Uwaga: Na terenie gminy Twardogóra jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!