Strona główna
Dotacja na usuwanie azbestu
 W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu na rok 2012, Gmina Twardogóra zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych, którzy posiadają na terenie swoich nieruchomości wyroby zawierające azbest, np. płyty azbestowo cementowe i chcieliby usunąć go w sposób legalny, korzystając z dotacji na ten cel.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
  • osoby fizyczne;
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  • Polski Związek Działkowców

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub tylko odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (w tym eternit). Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą kwotę, tj. minimum 15% poniesionych kosztów ponosi właściciel nieruchomości.

Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?
Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą według kolejności składania, do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Dofinansowaniem nie będą objęte inwestycje zakończone przed przystąpieniem do prac firmy wskazanej przez Gminę Twardogóra, wybranej w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogów formalnych, tj:

  • Należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, pokój nr 10 – Biuro Obsługi Petenta, wypełniony druk wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2012 roku. (druk wniosku do pobrania zamieszczony poniżej)
  • Należy dopełnić wszelkie obowiązki leżące po stronie właścicieli lub zarządców nieruchomości tj. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, w przypadku gdy wnioskowana nieruchomość nie jest ujęta w „Inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra”, stanowiącej załącznik nr 1 do „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra” z 2008 r.
  • Należy złożyć oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachowego na 30 dni przed rozpoczęciem prac usunięcia elementów azbestowych w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. (oświadczenie do pobrania poniżej)

Ponadto właściciel nieruchomości powinien posiadać wkład własny wynoszący min. 15% kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz planować wykonanie prac w okresie czerwiec-wrzesień 2012 r.

Formularz wniosku oraz wszelkie niezbędne dokumenty (tj. zgłoszenie robót budowlanych, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pokój nr 3 (w godz. 7.30-15.30).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 399 22 38 lub (71) 399 22 39 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, pokój nr 3.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!