Strona główna arrow Gospodarka odpadami arrow Elektrośmieci
Elektrośmieci
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - NIE DO KOSZA!

Punkty zbiórki zużytego sprzętu RTV, AGD:
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje mieszkańców, że na terenie naszej gminy zbieraniem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego  (w ilości 1 szt. za 1 szt.) pochodzącego z gospodarstw domowych zajmują się następujące firmy:
- Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5; Punkt zbiórki  Twardogórze ul. 1 Maja 17;
- PHU TON - SAT Stanisław Piskorz, ul. Wrocławska 21, 56-416 Twardogóra;
Ponadto, stary sprzęt AGD, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki oraz przeterminowane farby i lakiery syntetyczne osoby fizyczne mogą bezpłatnie przekazywać do Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych utworzonego na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  (ZGKiM) w Twardogórze, przy ul. Wrocławskiej 15, w godzinach pracy zakładu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  tel. 71 31 58 060 lub 71 31 58 069.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, ze zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 35 ) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowiązek oddania zużytego sprzętu zbierającemu tego typu odpady. Jednocześnie umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami jest zabronione (art. 36 ustawy), co stanowi uszczegółowienie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zgodnie z którym odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy, za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność, w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt określone zostały w art. 37 ustawy.
Zgodnie z art. 37 ustawy zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych. Jednocześnie ustawodawca w art. 38 ustawy określił sposób postępowania z zebranym zużytym sprzętem, czyli nałożył na zbierającego obowiązek przekazania tych odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania, wpisanemu do rejestru. Zbierający sprzęt ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Definicją zbierającego sprzęt objęci są również sprzedawcy detaliczni sprzedawcy hurtowi.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Należy w tym miejscu wyjaśnić, że realizacja przez sprzedawców detalicznych i hurtowych powyższego obowiązku nie będzie związana z koniecznością uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach. Podstawę prawną zwolnienia z obowiązku uzyskania powyższego zezwolenia stanowi art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154). Zgodnie z tym rozporządzeniem zbieranie odpadów wskazanych w załączniku (w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż produktów, z których powstają te rodzaje odpadów, nie wymaga uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia. Zwolnienie dotyczy również transportu odpadów wymienionych w załączniku do rozporządzenia do placówek handlowych i z placówek handlowych do następnego posiadacza prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów. Pojęcie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż produktów, z których powstają określone rodzaje odpadów, którym posługuje się cytowane wyżej rozporządzenie, należy uznać za tożsame z pojęciem sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, którym z kolei posługuje się ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Tak więc, zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach, sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania będzie w tym zakresie podlegał jedynie obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!