Strona główna arrow Akty prawne, programy
Akty prawne, programy, plany

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Twardogóra" - .pdf, 496KB - pobierz

Plan gospodarki odpadami - .pdf, 658KB - pobierz

Program ochrony środowiska - .pdf, 777KB - pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Twardogóra - .pdf - pobierz

Plan urządzeniowo-rolny Gminy Twardogóra - .pdf, 17,5MB - pobierz

Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra - .pdf  - pobierz 

Inwentaryzacja miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra - .pdf  - pobierz

Aneks nr 1 do inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra - .pdf - pobierz

Aneks nr 2 do inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra - .pdf - pobierz

Aneks nr 3 do inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra - .pdf - pobierz

Aneks nr 4 do inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Twardogóra - .pdf  - pobierz

Wykaz adresów wraz z obiektami u których w latach 2011-2012 został usunięty azbest - .pdf, 346 KB - pobierz

Ustawy i dyrektywy:
USTAWY:
1. USTAWA O ODPADACH
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2013 r. poz. 21)

2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U.08.25.150 j.t. ze zm.)

3. USTAWA O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 90, poz. 607)

4. USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 roku Nr 391)

5. USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1495 ze zm.)

6. USTAWA O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.201.1237)

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 kwietnia 2006 r.w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.06.75.527 ze zm.)

8. USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT
Ustawa z dnia 21 sierpna 1997 (t.j. z 2013 r., poz. 856)

PRAWO UNIJNE:
DYREKTYWA 2006/12/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. (tekst mający znaczenie dla EOG) Dz. U.UEL z dnia 22 listopada 2008r.

Więcej aktów prawnych na stronie: www.europa.eu.int

 


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!