Strona główna arrow Gospodarka odpadami arrow Spalanie odpadów
Spalanie odpadów

 Spalanie odpadów  zagrożenia i przeciwdziałania

W nawiązaniu do dotychczasowych wyników kontroli przeprowadzonych w zakresie gospodarki odpadami oraz dalszego niewłaściwego postępowania z nimi przez niektórych mieszkańców Gminy Twardogóra, w tym spalania odpadów poprodukcyjnych (płyty wiórowe i pilśniowe oraz inne zawierające różnego rodzaju okleiny i powłoki, a także skrawki pianki poliuretanowej bądź folie), przypominamy podstawowe zasady postępowania z nimi oraz o szkodliwości ich spalania w piecach i kotłach domowych.
Tylko zakład wytwarzający tego rodzaju odpady może czasowo magazynować je w celu przeznaczenia ich do transportu, a w dalszej kolejności do przekazywania ich uprawnionym firmom, które bez zagrożenia życia i zdrowia ludzi dokonają ich odzysku lub utylizacji. Wytwórca takich odpadów nie może przekazywać ich osobom nie posiadającym odpowiedniego zezwolenia (na ich magazynowanie, transport oraz unieszkodliwienie).
Od momentu wytworzenia odpadów do czasu ich przekazania uprawnionej firmie, za ich stan i procesy jakim podlegają odpowiada wytwórca odpadów.
Domowe urządzenia grzewcze typu piece, kuchnie i kotły domowe nie są instalacjami, w których można spalać te odpady.
W czasie spalania odpadów powstają liczne trujące substancje chemiczne, które przedostają się do ludzkich organizmów.
W ten sposób zatruwamy siebie i swoich najbliższych, gdyż wytwarzane podczas spalania chorobotwórcze związki chemiczne poza bezpośrednim wdychaniem ich z powietrza przenoszą się także do naszego otoczenia, m.in. osiadają na warzywach i owocach w naszych przydomowych ogródkach, a także po przedostaniu się do gruntu są wchłaniane przez rośliny. Te zaś spożywane przez nas i nasze zwierzęta są przyczyną  ciężkich   chorób   nowotworowych   i  alergii.
Ujawniają się w naszych organizmach nie zawsze bezpośrednio po spożyciu lecz często nawet po wielu latach.
Pozornie tani odpad staje się najdroższym z możliwych, bo niszczy to co najcenniejsze - nasze zdrowie i życie.
Prowadzona od wielu lat kampania informacyjna o szkod¬liwości i zakazie spalania takich odpadów oraz dotychczasowe kontrole, przynoszą powoli oczekiwany skutek.
W związku tym w nadchodzącym okresem grzewczym, wznowione zostają kontrole posesji i nieruchomości, które zmierzać będą do minimalizowania tych i innych źródeł zanieczyszczania środowiska.
W stosunku do osób i firm, które nie zastosują się do zasad prawidłowego gospodarowania odpadami lub będą spalać odpady z płyt wiórowych lub pianki tapicerskiej w domowych piecach, wymierzane będą kary finansowe przewidziane przepisami prawa.


Informujemy jednocześnie, że każdy mieszkaniec po stwierdzeniu przechowywania bądź spalania odpadów przez osoby nieupoważnione, może zgłaszać ten fakt:
w godz. od 7.30 do 15.30
- do Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
tel. 399 22 00 lub 399 22 38 do 41
natomiast po godz. 15.30
- na tel. kom. (0) 601 056 130
lub na Komisariat Policji tel. 31 58 997
 
WYPALANIE TRAW   
W okresie wiosennym powszechnym zjawiskiem stało się wypalanie traw na łąkach, poboczach kolejowych i innych terenach zielonych. Wśród społeczeństwa nadal panuje przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji               i wyjałowienie.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa:
• Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
• Art. 131. Kto: 12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Zagrożenie pożarowe
Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi, spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy. Zagrożone są też trzcinowiska i oczerety. Szczególnie niekorzystne są przerzuty pożarów na torfowiska, które w wyniku pożarów mogą ulec całkowitemu unicestwieniu, ponieważ tląc się pod powierzchnią są bardzo trudne do ugaszenia. Stanowią też zagrożenie dla przebywających na nich ludzi i zwierząt.

Skutki ekologiczne

Wypalania skutkują negatywnie poprzez straty we florze i faunie oraz degradacją ekosystemu przyrodniczego ważnego w nowoczesnej gospodarce rolnej. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.
Utrata dopłat unijnych
Prawnie zabronione jest wypalanie roślinności, a osoby łamiące obowiązujące przepisy, mogą zostać ukarane mandatem do 500 złotych lub odpowiadać przed sądem grodzkim, gdzie kara grzywny może wynieść do 5000 złotych. Rolnicy, złapani na wypalaniu traw mogą stracić unijne dopłaty bezpośrednie, ponieważ warunkiem ich otrzymania jest utrzymywanie tzw. dobrej kultury rolnej upraw.

• SPALANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra, odpady zielone z pielęgnacji i utrzymania ogrodu powinny być składowane lub kompostowane.
Nie należy spalać odpadów zielonych, gdyż powoduje to zanieczyszczenie środowiska. Podczas spalania materiałów organicznych wydziela się bardzo dużo dymu, zawierającego szkodliwe dioksyny. Przy każdym procesie spalania powstają trujący tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenek azotu przyczyniające się do globalnego efektu cieplarnianego.
Kompostowanie jest jedną z najkorzystniejszych form usuwania odpadów organicznych.
Do kompostowania nadają się wszelkie odpady organiczne z działki: chwasty, skoszona trawa, gałązki, liście, słoma, siano itp. Nie należy kompostować resztek roślinnych porażonych groźnymi chorobami, takimi jak kiła kapusty czy zaraza ziemniaka. Materiał taki należy niezwłocznie zakopać głęboko, np. w sadowniczej części działki.
Do kompostowania przeznaczyć należy także resztki kuchenne z gospodarstw domowych: obierki z ziemniaków, owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty itp., a także odchody zwierzęce, sierść, pióra, itp. Ocenia się, że przeciętnie 3/4 odpadów z gospodarstw domowych można z powodzeniem przerobić na kompost.
Kompostowanie powinno odbywać się w odległości, co najmniej 1 m od granic działki. Kompostowane odpady można gromadzić na pryzmie lub w specjalnych kompostownikach wykonanych samodzielnie, które zapewnią dostęp powietrza do masy organicznej oraz odpływ nadmiaru wody.
Kompostowanie odpadów jest bardzo ważne w ochronie środowiska, gdyż umożliwia:
• eliminację zagrożeń sanitarnych związanych z usuwaniem odpadów
• eliminację uciążliwych odorów wydzielających się przez łatwo ułożone substancje organiczne
• znaczne zmniejszenie masy i objętości odpadów oraz ograniczenie powierzchni wysypisk
• poprawę struktury gleb, wzrost plonów, zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych i organicznych oraz zmniejszenie ich wymywania z gleb.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!