Strona główna arrow Gospodarka odpadami arrow Gminne składowisko odpadów
Gminne składowisko odpadów

 SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W GRABOWNIE WIELKIM
Składowisko obejmuje swym zasięgiem system gospodarki odpadami w gminie Twardogóra i służy jej mieszkańcom. Podmiotem uprawnionym do odbioru i transportu odpadów komunalnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Odpady dostarczane na składowisko w sposób indywidualny nie będą przyjmowane.

1. WŁAŚCICIEL I ZARZADZAJĄCY SKŁADOWISKIEM
Wysypisko zostało przekazane do eksploatacji w maju 1995 roku, a w 2006 roku dokonano jego rozbudowy. Właścicielem składowiska jest Gmina Twardogóra. Zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wrocławska 15, 56 – 416 Twardogóra.

2. LOKALIZACJA SKŁADOWISKA
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Twardogóra zlokalizowane jest we wsi Grabowno Wielkie, w południowo – zachodniej części gminy, około 5,5 km na zachód od Twardogóry. Składowisko położone jest na działce o numerze ewidencyjnym 56/4 i 56/3 AM1, obręb Grabowo Wielkie, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.

4. RODZAJE SŁADOWANYCH ODPADÓW
Zgodnie z przyjętym typem składowiska, mogą być na nim docelowo składowane wszystkie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Szczegółowa lista odpadów ze względu na ich pochodzenie określona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Ur 112 poz. 1206). Na przedmiotowym składowisku powinny być przede wszystkim składowane odpady pochodzenia komunalnego. Według art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne „to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych". Zgodnie z katalogiem odpadów odpady komunalne stanowią grupę 20.

Według zaktualizowanej instrukcji eksploatacji składowiska zestawiono szczegółowy wykaz rodzajów odpadów, które mogą być przyjmowane na składowisku w celu składowania:
16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 04 - Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 81 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 03 80 - Odpadowa papa
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 -  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 08 01 - Skratki
19 08 02 - Zawartość piaskowników
19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - Odpady z targowisk
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

5. INFRASTRUKTURA SKŁADOWISKA
- Kwatera.
- Zbiorniki na odcieki.
- Zaplecze socjalno – administracyjne.

Dla wszystkich pracowników składowiska odpadów zaplecze socjalne znajduje się w budynku socjalno – wagowym. Na część socjalno – administracyjną składają się:
- pomieszczenie wagowe
- szatnia
- jadalnia
- węzeł higieniczno – sanitarny
 - korytarz.

Budynek posiada instalację wodną i kanalizację sanitarną. Powstające ścieki sanitarne gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym, z którego wozem asenizacyjnym wywożone są na oczyszczalnię.
- Wiata garażowa na spychacz o powierzchni 58 m².
- Drogi i place wewnętrzne.
- Hala magazynowa na surowce wtórne o powierzchni 480 m².

W hali na surowce wtórne, znajdują się boksy, w których magazynuje się odpady z selektywnej zbiórki, prowadzonej na terenie miasta i gminy Twardogóry. Są to tworzywa sztuczne, makulatura, szkło i metale. Gromadzone surowce są podczyszczane i rozdzielane wg kolorów, prasowane belowicą, a następnie odbierane przez firmy recyklingowe.
- Waga elektroniczna nośności 60 ton.

Na terenie składowiska została zainstalowana nowoczesna waga elektroniczna dla samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze przywożących odpady. Połączony z wagą komputer służy jednocześnie do prowadzenia ewidencji odpadów zbieranych od mieszkańców gminy.
- Stanowisko ppoż.
- Zieleń ochronna.
- Ogrodzenie z siatki wraz z bramą.
- Media – elektryczność, kanalizacja i wodociąg.

6. URZĄDZENIA TECHNICZNE I APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA
- Brodzik dezynfekcyjny.
Brodzik służy do dezynfekowania kół pojazdów. Jest on napełniony roztworem w proporcjach: 30 dm³ podchlorynu sodu uzupełnionego wodą do objętości 8 m³.
- Spychacz.
- Kompaktor – 24000 kg.
W marcu 2008 roku został zakupiony kompaktor. Było to ostatnie zadanie w ramach projektu pn. „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora”. Cała inwestycja dofinansowana została przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kompaktor służy do rozgarniania, rozdrabniania i zagęszczania odpadów, co pozwala racjonalnie zagospodarować przestrzeń składowiska.
- Hydrogeologiczne otwory obserwacyjne (piezometry P1, P2, P3).
- Deszczomierz.
- Kominy odgazowujące na wszystkich kwaterach.

7. SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NOWEJ KWATERZE.
- Technologia składowania.
Odpady są dowożone samochodami kontenerowymi rejon eksploatowanej kwatery. Każdy rejon jest podzielony na działki robocze. Odpady są rozładowywane na zagęszczonych odpadach, a następnie są ugniatane kompaktorem. Docelowo grubość jednej warstwy po wstępnym zagęszczeniu nie powinna przekraczać 1,5 m, a szerokość 10,0 m. Po uzyskaniu wstępnej grubości i wstępnym zagęszczeniu, powstała powierzchnia jest przykryta warstwą izolacyjną gruntu o charakterze piasku lub odpadami inertnymi, co pozwala zmniejszyć pylenie oraz rozwiewanie lekkich odpadów. Grubość warstw odpadów inertnych, stanowiących warstwy przykrywająco – izolujące wynosi od 5 do 10 cm.
- System drenażu na odcieki.
Na zrekultywowanej kwaterze zainstalowany jest system drenażu, który odprowadza odcieki do stawu zlokalizowanego na zachód od kwatery. Maksymalny dopuszczalny poziom wód w stawie wynosi 0,5 m poniżej najniższego poziomu krawędzi stawu. W przypadku wzrostu poziomu odcieków należy rozpocząć wywożenie ich wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię lub rozsączanie na kwaterze.
Powstające na nowej kwaterze odcieki zbierane są systemem rur perforowanych PEHD Ø 200 mm. Ułożone są one na całej powierzchni kwatery, a spadki wymuszają przepływ grawitacyjny do kolektora zbiorczego Ø 350 mm, kończącego się w przepompowni PP1 zlokalizowanej w pobliżu wjazdu na kwaterę. Odcieki izolowane są od środowiska gruntowo – wodnego folią PEHD gr. 2,5 mm (ochroniona od strony wewnętrznej geowłókniną).           W nowej kwaterze zainstalowany system drenażu kieruje odcieki do przepompowni betonowej, a następnie do 3 zbiorników betonowych. Zbiorniki betonowe na odcieki posiadają wymiary 11 m x 11 m oraz średnią głębokość 2,70 m. Pojemność zbiorników wynosi 312, 66 m³.
- System odgazowania.
Na nowej kwaterze wykonano 5 studni odgazowujących. Konstrukcja studni oparta jest na kanale z rury perforowanej Ø 225 mm i osłonie z rury stalowej, ocynkowanej Ø 1000 mm wypełnionej żwirem, gruzem lub stłuczką szklaną. Osłona posiada uchwyty, za pomocą, których obudowa jest podnoszona wraz ze wzrostem rzędnej składowanych odpadów. Po wyłożeniu pierwszej warstwy odpadów, konieczna jest instalacja biofiltrów na studniach odgazowujących, składająca się z warstwy żwiru 0,4 m oraz warstwy kompostu – 0,6 m. Kompost należy wymieniać jeden raz na kwartał. Kominy są wyposażone w trójnik równoprzelotowy z odejściem średnicy 0,1 m, wystającym poza ich obudowę. Trójnik zakończony jest zaworem z końcówką umożliwiającą pobór próbki gazu do badań laboratoryjnych.
        Kominy odgazowujące pełnia rolę ułatwiającą niezorganizowaną emisję biogazu poza masę śmieciową, co zapobiega głównie samozapłonom. Biofiltr przyczynia się do częściowego zmniejszenia możliwej uciążliwości gazu na powietrze atmosferyczne.

8. MONITORING SKŁADOWISKA
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, dla kwatery nr II składowiska odpadów, należy prowadzić monitoring obejmujący:
• Fazę eksploatacji ( do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów).
• Fazę poeksploatacyjną przez 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.
Dla kwatery I oraz kwatery przemysłowej należy prowadzić monitoring obejmujący:
• Fazę poeksploatacyjną przez 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.
Monitoring powinien obejmować:
• Badanie wielkości opadu atmosferycznego najbliższej stacji pomiarowej lub deszczomierza.
• Badanie poziomu i składu wód podziemnych i powierzchniowych.
• Badanie emisji i składu odcieków.
• Badanie emisji i składu gazu składowiskowego.
• Kontrola struktury i składu Masy składowiska oraz kontrola osiadania powierzchni i stateczności skarp.

 

     
 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!